เดือนมกราคม
   เดือนกุมภาพันธ์
   เดือนมีนาคม
   เดือนเมษายน
   เดือนพฤษภาคม
   เดือนมิถุนายน
   เดือนกรกฎาคม
   เดือนสิงหาคม
   เดือนกันยายน
   เดือนตุลาคม
   เดือนพฤศจิกายน
   เดือนธันวาคม

19/03 จากอากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบการปลูกมะนาว ใน จ.จันทบุรี 19/03 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือภัยแล้งอย่างเต็มที่ 19/03 สถานการณ์ภัยแล้งทำให้เกิดผลกระทบต่อช้างบ้านใน จ.บุรีรัมย์
ข่าวสั้นทันภัย

23/07 พิษณุโลก พบโรคไข้เลือดออก เกิดในพื้นที่ ระบาดซ้ำ

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ล่าสุด พบว่า จังหวัดพิษณุโลก มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เป็นอันดับ 1 ของพื้นที่สาธารณสุขเขต 17 และเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น  541 ราย มีผู้เสียชีวิตเพียง 1 ราย เพราะมีโรคประจำตัว นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ระบาดซ้ำ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3  ทั้งนี้ สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกใน จังหวัดพิษณุโลก ในปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยลดลง ซึ่งกลุ่มงานควบคุมโรคติดติดต่อ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกพื้นที่ ได้รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และภาชนะที่มีน้ำขังไม่ได้ใช้ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

 


  


http://www.car4ur.comkanesornakeanant.com


View My Stats